متاورس جهانی است دیجیتال که کاربران در آن به وسیله عینک های واقعیت مجازی و افزوده بصورت مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
  • عدنان حسینی
  • ارسال شده توسط عدنان حسینی